Tjenester

Taksering av gårdsbruk

Når du skal velge takstmann ved verditaksering av landbrukseiendom er det viktig å velge en takstmann med lang erfaring og med god fagkompetanse på området og som kjenner godt til lovverket og retningslinjene for taksering av landbrukseiendommer.

Ole Stubberud har erfaring fra landbruket som aktiv og allsidig bonde og skogbruker i over 20 år og 18 års erfaring fra bl.a. verdivurdering av landbrukseiendommer i bank. Takstfirmaet ble etablert i 2013 og det er gjennomført en god del takster i Akershus og på Østlandet. Stubberud er utdannet agronom ved Akershus Landbruksskole og har økonomiutdannelse fra BI og Norges Markedshøyskole. Takstutdannelsen ble gjennomført på Norges Eiendomsakademi i regi av Norges Takseringsforbund.

Ole Stubberud og firmaet Ole Stubberud Landbrukstaksering er fra januar 2019 tilsluttet organisasjonen Norsk Landbrukstakst SA som kun består av landbrukstakstmenn og der det er inngått samarbeidsavtaler med Norges Bondelag og Norsk Landbruksrådgivning for å holde et høyt faglig nivå.

Taksering av landbrukseiendommer er et mye mer omfattende enn oppdrag med taksering av privatbolig og næringsbygg. Alle bygninger på eiendommen må vurderes og takseres, jord og skogsareal må verdsettes ut fra klare retningslinjer og en samlet vurdering må gjøres ut fra retningslinjene som er gitt fra i konsesjonslovgivning og Landbruks- og Matdepartementet. Øvrige ressurser på gården som jakt- og utmarksinntekter, grus og festeinntekter m.m. må også hensyntas og verdivurderes slik at man samlet kommer fram til en markedspris på eiendommen innenfor konsesjonslovens begrensninger.

Det er vanlig å taksere landbrukseiendommer ved familieoverdragelser, fritt salg, refinansiering, låneopptak og større investeringer på gården og ved dødsbo og skifte. Vårt takstdokument inneholder god dokumentasjon over eiendommen med bilder av bebyggelse og spesifikasjon av de ulike verdikomponentene.

Vi søker alltid å holde en høy kvalitet på takstdokumentet, og skriver brevtakster – som inneholder en mer beskrivende takst enn en skjematisk takst.

Hva innebærer taksering av landbrukseiendom?

Verditaksering av landbrukseiendommer innebærer å fastsette markedsverdien innenfor konsesjonslovens begrensninger.

På eiendommer som har sentral beliggenhet, gis det muligheter til å øke verdien ved å ta hensyn til bostedsverdien, men ofte ikke opp til det nivå som markedet er villig til å betale. I usentrale strøk kan konsesjonsverdien bli høyere enn hva markedet og en kjøper er villig til å betale.

Takstmannen skal sette en konsesjonsverdi og ikke ta hensyn til eventuelt familiesalg eller odelsoverdragelse. Bygningen verdsettes etter nedskrevet gjenanskaffelsesverdi dvs. en tar hensyn til bygningens anvendelse, kurans, alder, egnethet, vedlikeholds-mangler og lignende.

Skog og jord verdsettes etter nettoavkastningen som kapitaliseres etter departementets rundskriv med fastsatt kapitalrentefot.

Dersom eiendommen blir solgt til en annen som driver landbruk og kjøpet medfører en mer rasjonell drift av denne eiendommen, gis det mulighet til å øke skog/jordverdien. Andre ressurs- eller leieinntekter som inngår i bruket verdsettes etter avkastningsverdi.

Priser pr. Januar 2021

Pris pr. time kr. 1 200,-

En ordinær verditakst ligger mellom kr. 10 000,- og kr 14. 000,- + m.v.a. inkl kjøring.