Tjenester

Verditaksering Østlandet

OLE STUBBERUD LANDBRUKSTAKSERING UTFØRER TAKSERING  AV LANDBRUKSEIENDOMMER I FØLGENDE FYLKER:

TAKSERING AV EIENDOMMER UTFØRE VED:

FAMILIEOVERDRAGELSE AV GÅRDEN

FINANSIERING/LÅNEOPPTAK

SALG AV EIENDOMMEN

DØDSBOSKIFTE

SAMLIVSBRUDD

VI TAKSSERER ALLE TYPER LANDBRUKSEIENDOMMER OG ER MOBILE OVER HELE ØSTLANDET.

Hva innebærer taksering av landbrukseiendom?

Landbrukstakst

Etter befaring av eiendommen med bygninger, jord og skog utarbeider takstmann et grundig og omfattende takstdokument.

I takstdokumentet skal alle verdiene i eiendommen synliggjøres og beskrives der det fastsettes en markedsverdi på eiendommen innenfor konsesjonslovens begrensninger.

Markedsverdien på eiendommen skal ikke ta hensyn til formålet for taksten.

Bygninger på gården verdsettes etter kostnadsverdi/nedskrevet gjenanskaffelses-verdi der det tas utgangspunkt i bygningens tilstand m.h.t alder, slitasje, vedlikehold og egnethet etter dagens normer og krav.

På eiendommer med sentral beliggenhet gis det anledning til et boverditillegg til våningshuset.

Skog- og jordbruksarealer verdsettes etter nettoavkastningen, som kapitaliseres etter departementets rundskriv med fastsatt kapitalrentefot.

Dersom eiendommen blir solgt til en annen som driver landbruk og kjøpet medfører en mer rasjonell drift av denne eiendommen, gis det mulighet til å øke skog/jordverdien.

Andre ressurs- eller leieinntekter som inngår i bruket verdsettes etter avkastningsverdi.

Priser pr.  2023

Pris pr. time kr. 1 400,-

En vanlig verditakst ligger mellom kr. 13 000,- til
kr. 17 000,- ekskl. m.v.a. med tillegg for kjøring.